Nacrt Pravilnika o prehrambenim enzimima

Uz pomoć EU eksperta angažovanog od PLAC Projekta (Pravna podrška pregovorima RS za članstvo u EU), radna grupa Ministarstva zdravlja izradila je Nacrte pravilnika prehrambenim enzimima i aromama.

Nacrt Pravilnika o prehrambenim enzimima usklađen je sa odgovara-jućim evropskim propisima iz oblasti prehrambenih enzima (Uredba EC 1332/2008 Evropskog parlamenta i Saveta o prehrambenim enzimima od 16. decembra 2008. godine i izmenama i dopunama Direktive Saveta 83/417 EEZ, Uredbe Saveta (EC) br. 1493/1999, Direktive 2000/13/EZ, Direktive Saveta 2001/112/EZ i Uredbe (EC) br. 258/97). Ovim pravilnikom utvrđuju se pravila upotrebe prehrambenih enzima koji se koriste u hrani, uključujući enzime koji se koriste kao pomoćna tehnološka sredstva, radi osiguravanja efi kasnog funkcionisanja tržišta uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa zaš-tite zdravlja ljudi i zaštite potrošača, uključujući zaštitu interesa potrošača i pravednu praksu u trgovini hranom, uzimajući u obzir, kad je to primenljivo, zaštitu životne sredine.

Pravilnik obuhvata:
1) popis odobrenih prehrambenih enzima;
2) uslove za upotrebu prehrambenih enzima u hrani;
3) pravila označavanja prehrambenih enzima koji se kao takvi stavljaju na tržište.

S obzirom na to da u Evropskoj uniji još uvek nije uspostavljena jedinst-vena lista odobrenih prehrambenih enzima, Republika Srbija je zadržala nacionalnu listu odobrenih prehram-benih enzima. Ova lista je postojala i u važećem Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za enzimske preparate za prehrambene proizvode („Sl. list SRJ“, br. 12/02 , „Sl. list SCG“, br. 56/03 – dr. propis, 4/04 – dr. propis) i zasnovana je na preporukama Codexa alimentari-usa i JECFA specifi kacijama. U Nacrtu pravilnika o prehrambenim enzimima ista je proširena listom enzima koji su prošli evaluaciju i odobrenje Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA) i Zajedničkog ekspertskog odbora Organizacije za hranu i poljoprivredu i Svetske zdravstvene organizacije za prehrambene aditive (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA).

Zainteresovane strane mogu predati zahteve Ministarstvu zdravlja za odo-bravanje i uvrštavanje prehrambenog enzima u Listu odobrenih prehrambenih enzima iz Priloga 1. Nacrta pravilni-ka u skladu sa uslovima propisanim pravilnikom. Zahtev i dokumentacija podnose se u pisanom obliku. Na osnovu mišljenja Stručnog saveta, ministar zdravlja rešenjem odobrava ili uskraćuje uvrštavanje enzima na popis odobrenih enzima. Troškove postupka odobravanja prehrambenih enzima sno-si podnosilac zahteva. Nacrt Pravilnika o aromama usklađen je sa odgovara-jućim zakonodavstvom EU iz oblasti aroma (Uredbom (EC) br. 1334/2008 Evropskog Parlamenta i Saveta o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma koji se koriste u i na hrani, Uredbom (EC) br. 2065/2003 Evropskog Parlamenta i Saveta o aromama dima koje se upotrebljavaju ili su namenjene za upotrebu u i na hrani i Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2013 kojom se uspostavlja lista Unije o odobrenim primarnim aromama dima koje se kao takve koriste u ili na hrani i/ili za proizvodnju izvedenih (deriviranih) aroma dima).

Ovim pravilnikom se utvrđuju pravila o aromama i sastojcima hrane s aro-matičnim svojstvima koji se koriste u i na hrani, radi osiguravanja efi kasnog funkcionisanja tržišta uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa zaš-tite zdravlja ljudi i zaštite potrošača, uključujući zaštitu interesa potrošača, i pravednu praksu u trgovini hranom, uzimajući u obzir, kad je to primenljivo, zaštitu životne sredine.

Uz ovaj Nacrt Pravilnika su predviđeni i prilozi:

1) Prilog I. Lista aroma i izvornih sirovina. Lista aroma i izvornih sirovina se sastoji od: DEO A – Lista aromatičnih supstanci, DEO B – Aromatični preparati, DEO C – Arome termičkog tertmana, DEO D – Prekursori aroma, DEO E – Ostale arome, DEO F – Izvorne sirovine, DEO G – Lista odobrenih primarnih proizvoda aroma dima za upotrebu kao takvih u ili na hrani i/ili za proizvodnju izvedenih aroma dima.

2) Prilog II – Lista tradicionalnih postupaka pripreme hrane

3) Prilog III – Prisutnost nekih supstanci Deo A: Supstance koje se kao takve ne smeju dodavati hrani; Deo B: Maksimalno dozvoljene količine nekih supstanci u pojedinoj složenoj hrani kojoj su dodate arome i/ili sastojci hrane s osobinama aroma i koje su prirodno prisutne u aromama i sastojcimahrane s osobinama aroma.

4) Prilog IV – Lista izvornih sirovina na koje se primenjuju ograničenja upotrebe u proizvodnji aroma i sastojaka hrane s osobinama aroma

5) Prilog V – Uslovi za proizvodnju aroma dobijenih termičkim tretmanom i maksimalne dozvoljene količine za neke supstance u aromama dobijenim termičkim tretmanom

6) Prilog VI – Uslovi za proizvodnju primarnih proizvoda.

U skladu sa poslednjom revizijom Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, usvajanje ovih propisa planirano je za prvi kvartal 2018. godine.

magazin Pekar&Poslastičar broj 13, decembar 2017.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka