Deklarisanje pekarskih proizvoda

Obavezni podaci i praktični primeri

Kako bi deklaracija bila ispravna proizvođači moraju obratiti pažnju kako na Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, tako i na Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa.

Slobodan protok bezbedne i kvalitetne hrane ključni je aspekt unutrašnjeg tržišta i znatno doprinosi kako zdravlju i dobrobiti građana, tako i njihovim socijalnim i ekonomskim interesima. Kako bi se postigao visok stepen zaštite potrošača i garantovalo njihovo pravo na informisanje, potrebno je osigurati primereno informisanje potrošača u vezi sa hranom koju konzumiraju.
Informacije o hrani ne smeju biti obmanjujuće, posebno kada se odnose na: karakteristike hrane, njenu prirodu, identitet, svojstva, sastav, količinu, rok trajanja, zemlju i mesto porekla i način proizvodnje. Subjekti u poslovanju pekarskim proizvodima prilikom izrade deklaracije za proizvode poput hleba, peciva i drugih vrsta pekarskih proizvoda neophodno je da, pored Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane („Sl. glasnik RS”, br. 85/2013 i 101/2013), obrate pažnju i na Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ”, br. 52/95 i „Sl. list SCG”, br. 56/2003 – dr. pravilnik, 4/2004 – dr. pravilnik i „Sl. glasnik RS”, br. 43/2013 – dr. pravilnik).

Deklarisanje upakovanih pekarskih proizvoda
Obavezni podaci:
Naziv proizvoda mora biti propisan, dakle u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa. Samo u slučaju da naziv hrane nije propisan ovim Pravilnikom, naziv pod kojim se hrana stavlja u promet na teritoriji Republike Srbije može da bude uobičajen ili opisni. Trgovačko ime, naziv marke proizvoda ili popularni naziv, ne može da zameni naziv hrane. Spisak sastojaka predstavlja spisak svih supstanci, uključujući aditive i enzime, koji se koriste u proizvodnji ili pripremi hrane, a prisutne su u gotovom proizvodu, čak i u promenjenom obliku.

– U okviru spiska sastojaka neophodno je navesti procentualnu zastupljenost određenih sastojaka ukoliko je to predviđeno Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa, ukoliko se određeni sastojak nalazi u nazivu proizvoda ili ukoliko se naglašava rečima, slikama ili crtežima.
– Sastojci koji mogu izazvati alergije i/ili intolerancije moraju se jasno naglasiti drugačijim fontom, stilom ili bojom pozadine, tako da se jasno razlikuju od ostalih sastojaka.
– Aditivi se označavaju navođenjem kategorije i naziva aditiva ili njegovog E broja (npr. sredstvo za nadolaženje testa: natrijum-bikarbonat ili sredstvo za nadolaženje testa: E500). Ukoliko aditiv pripada kategoriji kiselina, a u svom nazivu sadrži reč: „kiselina”, dovoljno je da se navede samo naziv aditiva bez kategorije.
– Arome se označavaju na deklaraciji navođenjem oznake: „aroma/e” ili specifičnim nazivom ili opisom arome.
– Složeni sastojak, koji je sastavljen od dva ili više sastojaka (npr. smeše) može biti naveden u spisku sastojaka pod svojim nazivom, uz obavezan spisak njegovih sastojaka prema opadajućem redosledu, osim u slučaju da je njegova zastupljenost u gotovom prozvodu manja od 2%, ne računajući aditive i sastojke koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije.

Neto količina se kod pekarskih proizvoda izražava u jedinicama za masu: (kg) ili (g).
Rok trajanja označava se rečima:
– „najbolje upotrebiti do…” – kada datum uključuje oznaku dana;
– „najbolje upotrebiti do kraja” – u ostalim slučajevima.
– Navođenje roka trajanja nije potrebno kod pekarskih proizvoda koji se, s obzirom na sastav i namenu, potroše u roku od 24 sata od proizvodnje.

Uslovi čuvanja i način upotrebe hrane, gde je to potrebno, ako utiču na svojstva hrane i rok upotrebe. Naziv i adresa/sedište subjekta u poslovanju hranom pod čijim se nazivom odnosno poslovnim imenom hrana stavlja upromet, a koji je registrovan u Republici Srbiji. Mesto, odnosno zemlja porekla i zemlja iz koje je hrana uvezena, ukoliko se radi o uvozu. Uputstvo za upotrebu, gde je to potrebno, radi pravilne upotrebe hrane. Oznaka serije sastoji se od broja serije ispred koga stoji slovo „L”, a koja se stavlja na prikladno mesto, na pakovanje prethodno upakovane hrane ili na etiketi koja ide uz nju.
– Oznaku serije nije potrebno navoditi u slučaju upakovanih pekarskih proizvoda koji su označeni rokom trajanja koji sadrži dan, mesec i godinu, u tom redosledu.

Deklarisanje neupakovanih pekarskih proizvoda
Prilikom deklarisanja neupakovanih pekarskih proizvoda, koji se krajnjim potrošačima nude na licu mesta (u pekarama), moraju se navesti sledeći podaci:
– naziv hrane,
– subjekt u poslovanju sa hranom koji hranu pakuje na mestu prodaje krajnjem potrošaču,
– spisak sastojaka kod pekarskih proizvoda čiji je rok trajanja duži od 24 sata,
– rok trajanja kod pekarskih proizvoda koji su sa mikrobiološkog gledišta lako kvarljiva hrana.
– arome ili sastojci koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije.

Ostali podaci, gde je to primenljivo, moraju da budu navedeni u pratećem dokumentu, koji je poslat pre isporuke hrane ili prati hranu prilikom isporuke. Ti podaci daju se na uvid krajnjem potrošaču, ako on to zahteva.

Čitljivost podataka iz deklaracije
Podaci moraju biti tako napisani da obezbede jasnu čitljivost, i to slovima čija je visina definisana Pravilnikom. Visina malih slova treba da bude veća ili jednaka 1,2 mm, a za ambalažu čija je najveća površina do 80 cm² visina malih slova treba da bude veća ili jednaka 0,9 mm.
Kod deklarisanja upakovane hrane, u istom vidnom polju moraju da se nalaze sledeći podaci:
– naziv hrane;
– neto količina;
– rok trajanja hrane ili naznaka mesta gde se on nalazi.

Obaveze i odgovornost
Pravo na dostupnost informacija mora biti zagarantovano prilikom odabira hrane, bez obzira da li se radi o upakovanoj ili neupakovanoj hrani. Obaveze i odgovornosti proizvođača i uvoznika su definisane Zakonom o bezbednosti hrane („Sl. glasnik RS”, br. 41/2009). Pridržavajući se Pravilnika o kvalitetu i Pravilnika o deklarisanju, izrada deklaracije ne bi trebalo da predstavlja problem.

magazi Pekar&Poslastičar broj 3, april/maj 2016.

Pogledaj i ostale članke iz kategorije reč stručnjaka

Tečni kvasac

Kvasac je jednoćelijski mikroorganizam – gljivica, koja procesima svog metabolizma složene šećere (polisaharide – skrob), transformiše u proste...

Pročitaj